ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა

ცოცხალ პირთა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა საქმის მასალებით
გვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა

სრულად
image01

ბიოლოგიური ექსპერტიზა

ბიოლოგიური მასალის აღება
ბიომასალის არსებობის დადგენა
ბიომასალის სახეობის დადგენა

სრულად
image01

კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა

იარაღის, მასრების, ვაზნების და ტყვიების ექსპერტიზა
ტანსაცმელზე და სხეულზე არსებულ დაზიანებათა შესაბამისობის დადგენა
სროლის მანძილის და ტრაექტორიის დადგენა

სრულად
image01

საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა

შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის განსაზღვრა
ტექნიკური მდგომარეობის, მდგრადობის და სხვა საკითხების დადგენა
იდელაური წილების გამოყოფა


სრულად
image01

ფინანსური და საბუღალტრო ექსპერტიზა

კომპანიის რეალური ფინანსური მდგომარეობის დადგენა
სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების სისწორის დადგენა
სადაო სიტუაციების გამოკვლევა ბუღალტრული აღრიცხვიანობისა და ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე

სრულად
image01

დოკუმენტის ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა

ხელნაწერი ტექსტის და ხელმოწერის კვლევა
ფოტოსურათის გადაწეპების ფაქტის დადგენა
ბეჭდის და შტამპის ანაბეჭდის იდენტიფიკაცია

სრულად
image01

ავტოტექნიკური ექსპერტიზა

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მექანიზმის განსაზღვრა
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევამდე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის პარამეტრების განსაზღვრა
სატრანსპორტო საშუალების დეტალებისა და კვანძების კვლევა, ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

სრულად
image01

ვიდეო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა

აუდიო და ვიდეო მასალაში მონტაჟის ნიშნების დადგენა
ფონოგრამის გაწმენდა
ვიდეო გამოსახულების აღწერა
ვიდეოგამოსახულების ფოტორეჟიმში გადატანა

სრულად
image01

სასაქონლო ექსპერტიზა

საქონლის რაოდენობის და ღირებულების განსაზღვრა
უძრავი და მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა


სრულად
image01

სხვა სახის ექსპერტიზა

ფსიქოლოგია
ენერგეტიკა
სოფლის მეურნეობა
ეკოლოგია
მეტალურგია
და სხვა

სრულად
image01

კონსულტაციური მომსახურება

ზეპირი და წერილობითი კონსულტაცია სასამართლო ექსპერტიზის საკითხებზე როგორც ზოგად ფორმატში, ასევე კონკრეტულ საქმეებთან (სისხლისსამართალი, სამოქალაქო სამართალი და სხვ.) დაკავშირებით

სრულად
image01


~ მომსახურება ~

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
ბიოლოგიური ექსპერტიზა
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა
საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა
ფინანსური და საბუღალტრო ექსპერტიზა
დოკუმენტის ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა
ავტოტექნიკური ექსპერტიზა
ვიდეო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა
სასაქონლო ექსპერტიზა
სხვა სახის ექსპერტიზა
კონსულტაციური მომსახურება


~რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ~

მომსახურების ფართო სპექტრი +
საინჟინრო, სასაქონლო, ფონოსკოპიური, ჰაბიტოსკოპიური, გრაფიკული და სხვა სახის ექსპერტიზები, ასევე ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციები;
მაღალი პროფესიონალიზმი +
ცენტრი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფირიუი სპეციალისტებით, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება საექსპერტო საქმიანობის სფეროში;
დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა +
ექსპერტი ეყრდნობა მხოლოდ სპეციალურ ცოდნას, საკანონმდებლო ბაზას და დასკვნები გამოაქვს მხოლოდ არსებულ ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით;
ოპერატიულობა +
საკითხების გადაწყვეტა უმოკლეს ვადებში; დამკვეთის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა, მაქსიმალური ყურადღება და დელიკატურობა - ეს ჩვენი პრინციპია;
თანმხლები იურიდიული დახმარების შესაძლებლობა +
ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების იურისტები და ადვოკატები გთავაზობენ იურიდიულ დახმარებას.

~თანამშრომლები~

ალექსანდრე გეჯაძე

დაწვრილებით »

თეა ჯანდიერი

დაწვრილებით »

კახაბერ ერისთავი

დაწვრილებით »

ლელა ხუციშვილი

დაწვრილებით »

ნუკრი ჯორბენაძე

დაწვრილებით »

დავით ჩაგუნავა

დაწვრილებით »

თენგიზ მუსელიანი

დაწვრილებით »

სერგო მაისურაძე

დაწვრილებით »

ალექსანდრე მუსხელაძე

დაწვრილებით »

ნათელა დაშნელი

დაწვრილებით »

რეზო ველიჯანაშვილი

დაწვრილებით »

მარიკა ტოკლიკიშვილი

დაწვრილებით »

ლელა ქოჩეჩაშვილი

დაწვრილებით »

მარინა ხარატიშვილი

დაწვრილებით »

მამუკა მამალაძე

დაწვრილებით »

ბესიკ დიაკონიძე

დაწვრილებით »