ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

სასაქონლო ექსპერტიზა

საქონლის რაოდენობის და ღირებულების განსაზღვრა უძრავი და მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობების, ტექნიკის, აპარატურის ვარგისიანობის და ღირებულების განსაზღვრა დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა და სხვა 

~ მომსახურება ~

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
ბიოლოგიური ექსპერტიზა
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა
საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა
ფინანსური და საბუღალტრო ექსპერტიზა
დოკუმენტის ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა
ავტოტექნიკური ექსპერტიზა
ვიდეო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა
სასაქონლო ექსპერტიზა
სხვა სახის ექსპერტიზა
კონსულტაციური მომსახურება