ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

კონსულტაციური მომსახურება

ზეპირი და წერილობითი კონსულტაცია სასამართლო ექსპერტიზის საკითხებზე როგორც ზოგად ფორმატში, ასევე კონკრეტულ საქმეებთან (სისხლისსამართალი, სამოქალაქო სამართალი და სხვ.) დაკავშირებით, რაც მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ განვრცობილი და არგუმენტირებული ინფორმაცია ექსპერტიზის სფეროში თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე და ამით კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში შექმნათ უფრო საფუძვლიანი მტკიცებულებითი ბაზისი.~ მომსახურება ~

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
ბიოლოგიური ექსპერტიზა
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა
საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა
ფინანსური და საბუღალტრო ექსპერტიზა
დოკუმენტის ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა
ავტოტექნიკური ექსპერტიზა
ვიდეო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა
სასაქონლო ექსპერტიზა
სხვა სახის ექსპერტიზა
კონსულტაციური მომსახურება